:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมตรวจสอบเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
วัน เวลา ส่ง 30 พ.ย. 256016:19:18
จาก กอ.รมน.จ.นภ.
ที่ กห 0408.30.2/52
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความ
สงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงหนองบัวลำภู,นายอำเภอทุกอำเภอ,
ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู, ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา -
สาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรี หนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อ การพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจจังหวัดหนองบัวลำภู, นักวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู และนายช่างไฟฟ้ากลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1