:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แผนบูรณาการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561
วัน เวลา ส่ง 01 ธ.ค. 256011:41:14
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 2324
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผอ. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2