:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ชั่วคราว
วัน เวลา ส่ง 07 ธ.ค. 256014:31:42
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/๑๒๑๒ ลว. ๗ ธ.ค.๒๕๖๐
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารา่วนตำบล และหัวหน้าหน่วยงานอิสระในจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1