:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำข้อมูล แผนการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
วัน เวลา ส่ง 07 ธ.ค. 256014:47:08
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 957
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3