:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
วัน เวลา ส่ง 07 ธ.ค. 256015:35:32
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 14808
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู / หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู / แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู / เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู / ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู / ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู / หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู / ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู / ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู / นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3