:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าแพรพรรณเมืองลุ่มภู ประจำปีงบประมาณ 2561
วัน เวลา ส่ง 25 ธ.ค. 256015:46:34
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/ว ๑๕๕๗๐
รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน
และผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1