:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจติดตามงานสำคัญตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วัน เวลา ส่ง 26 ธ.ค. 256011:24:39
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 995
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) ตามบัญชีรายชื่อแนบ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3