:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจติดตามงานสำคัญตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วัน เวลา ส่ง 26 ธ.ค. 256011:39:02
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 995
นายกเทศมนตรีตำบลฝั่งแดง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2