:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
วัน เวลา ส่ง 27 ธ.ค. 256016:04:34
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว15650
1. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
10. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
17. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2