:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 27 ธ.ค. 256017:45:14
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/ว ๑๕๗๑๕
รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชนและผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1