:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการส
วัน เวลา ส่ง 28 ธ.ค. 256014:18:04
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.5/ว 15777 ลว.28 ธค.2560
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ/ นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2