:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท อพ.สธ. - จ.นภ. ระยะ 5 ปีที่หก
วัน เวลา ส่ง 03 ม.ค. 256115:46:24
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว15867 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 60
1. ศึกษาธิการหวัดหนองบัวลำภู
2. ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 - 2
3. ผอ.สพม. เขต 19
4. นายก อบจ.นภ.
5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1