:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งแผนการดำเนินโครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี
วัน เวลา ส่ง 03 ม.ค. 256116:08:10
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๑ ลว. ๓ ม.ค. ๒๕๖๑
ถึง ส่วนราชการ (รายชื่่อตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้) ขอบคุณค่ะ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1