:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2561
วัน เวลา ส่ง 04 ม.ค. 256111:45:33
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว 058
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่
1.ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รอน.)
3.ปลัดจังหวัด
4.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
5.ท้องถิ่นจังหวัด
6.พาณิชย์จังหวัด
7.อุตสาหกรรมจังหวัด
8.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
9.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
10.ประธานหอการค้าจังหวัด
11.ผอ.ธ.ก.ส.จังหวัด
12.ประมงจังหวัด
13.ปศุสัตว์จังหวัด
14.ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด
15.ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
16.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
17.เกษตรจังหวัด
18.สหกรณ์จังหวัด
19.หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์
20.ผอ.กยท.จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4