:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว
วัน เวลา ส่ง 05 ม.ค. 256114:59:08
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 108
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28
3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
13. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
15. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู16. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
19. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2
20. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
21. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
26. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู
27. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู
28. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
29. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
30. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
31. นายอำเภอนากลาง
32. นายอำเภอสรีบุญเรือง
33. นายอำเภอโนนสัง
34. นายอำเภอสุวรรณคูหา
35. นายอำเภอนาวัง
36. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
37. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
38. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2