:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตัดอ้อยสดเพื่อลดมลพิษ
วัน เวลา ส่ง 09 ม.ค. 256114:39:15
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว 330
1.นายอำเภอทุกอำเภอ
2.อุตสาหกรรมจังหวัด
3.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
4.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3