:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการสร้างพื้นฐานระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment
วัน เวลา ส่ง 09 ม.ค. 256115:46:20
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว๐๐๓๔ ลว. ๙ ม.ค. ๒๕๖๑
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1