:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัน เวลา ส่ง 10 ม.ค. 256116:03:34
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 027
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3