:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจำหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการรื้อถอน หรือการจำหน่ายวัสดุที่รื้อถอนแล้ว หรือการจำหน่ายต้
วัน เวลา ส่ง 11 ม.ค. 256115:03:30
จาก ธนารักษ์พื้นที่
ที่ กค 0311.70/ว 405 ลว.10 มกราคม 2561
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2