:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง บริการข่าวตลาด ภาวะราคาสินค้าและมาตรการควบคุมราคาสินค้า
วัน เวลา ส่ง 31 ม.ค. 256109:45:36
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ ที่ นภ ๐๐๑๖/ว๖๔
ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2