:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561
วัน เวลา ส่ง 31 ม.ค. 256114:53:34
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ ที่ นภ 0009/ว 1174
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2