:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน การจัด
วัน เวลา ส่ง 01 ก.พ. 256110:02:02
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 1375
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1