:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 กรณีขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณและกระทบต่อ
วัน เวลา ส่ง 01 ก.พ. 256116:29:14
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว1295
1.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
3.นายอำเภอนาวัง
4.นายอำเภอโนนสัง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1