:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 (หน่วยงานเพิ่มเติม)
วัน เวลา ส่ง 02 ก.พ. 256116:59:11
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 1450
1. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1