:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
วัน เวลา ส่ง 06 ก.พ. 256110:16:03
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 1551
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1