:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
วัน เวลา ส่ง 06 ก.พ. 256111:06:03
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 1302 ลว.31 ม.ค. 2561
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2