:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การใช้มาตรการในการลดใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัดที่ 4.
วัน เวลา ส่ง 06 ก.พ. 256115:05:40
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว1563
1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
5.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.นภ.
7.ผู้อำนวยการ สพป.นภ.เขต 1
8.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
9.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
11.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
12.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1