:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เร่งรัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กท
วัน เวลา ส่ง 08 ก.พ. 256109:16:34
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ0003/ว1373
หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วนราชการ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1