:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การอบรมโครงการอบรมสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาครัฐในการ
วัน เวลา ส่ง 08 ก.พ. 256114:00:52
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว724 ลว 17 ม.ค. 61
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1