:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค
วัน เวลา ส่ง 12 ก.พ. 256110:35:40
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว1360 ลว.31 ม.ค. 2561
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1