:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำ
วัน เวลา ส่ง 12 ก.พ. 256110:56:30
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว1814
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู
5. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายทหาร
6. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
8. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
10. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
11. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
12. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดหนองบัวลำภู
13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
14. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
15. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
17. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
19. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
23. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
26. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
27. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
28. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
29. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
30. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
31. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดหนองบัวลำภู
32. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
33. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
34. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
35. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำภู เขต 1
36. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำภู เขต 2
37. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
38. รองอธิการฝ่ายวิทยบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหงหนองบัวลำภู
39. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
40. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
41. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
42. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู
43. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
44. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
45. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
46. นายอำเภอทุกอำเภอ
47. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
48. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
49. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
50. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
51. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5