:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
วัน เวลา ส่ง 12 ก.พ. 256114:19:59
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 1816
1. ปลัดจังหวัด
2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
3. เกษตรจังหวัด
4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
5. พัฒนาการจังหวัด
6. อุตสาหกรรมจังหวัด
7. พลังงานจังหวัด
8. ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
9. ปศุสัตว์จังหวัด
10. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
11. ผอ.ทสจ.นภ.
12. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
13. คลังจังหวัด
14. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
15. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา
16. พาณิชย์จังหวัด
17. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
18. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
19. อาจารย์วิพัฒน์ วงษ์ชารี (ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู)
20. นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1