:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วัน เวลา ส่ง 12 ก.พ. 256115:32:10
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 1819
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน
2. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ฝ่ายทหาร)
3. ปลัดจังหวัด
4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
5. คลังจังหวัด
6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
7. เกษตรจังหวัด
8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
9. ผู้อำนวยการ กศน.
10. พัฒนาการจังหวัด
11. ท้องถิ่นจังหวัด
12. วัฒนธรรมจังหวัด
13. ผอ.ทสจ.นภ.
14. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
15. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
16. ปศุสัตว์จังหวัด
17. สหกรณ์จังหวัด
18. ประมงจังหวัด
19. ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด
20. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
21. อุตสาหกรรมจังหวัด
22. แรงงานจังหวัด
23. สถิติจังหวัด
24. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
25. ยุติธรรมจังหวัด
26. ประชาสัมพันธ์จังหวัด
27. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
28. พาณิชย์จังหวัด
29. ผอ.สำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัด
30. ศึกษาธิการจังหวัด
31. นายกอบจ.
32. นายกเทศมนตรีเมือง
33. ผอ.วิทยาลัยชุมชนจังหวัด
34. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคจังหวัด
35. ประธานหอการค้าจังหวัด
36. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
37. โทรศัพท์จังหวัด
38. ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
39. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู
40. วิทยากร กอ.รมน.จว.นภ.
41. นายประพันธ์ ทองพราว
42. นายประดิษฐ์ นัดทะยาย
43. นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี
44. นายประทีบ นุ่นชื่น
45. นางสาวปรีดา โนวฤทธิ์

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1