:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของวิทยากรหลักสูตรกลาง โครงการอบรมการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โ
วัน เวลา ส่ง 13 ก.พ. 256108:46:56
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 120
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2