:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)
วัน เวลา ส่ง 13 ก.พ. 256111:05:35
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 312
1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2. สหกรณ์จังหวัด 3. ประมงจังหวัด 4. ปศุสัตว์จังหวัด 5. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 6. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 9. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 10. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้จัดการ ธ.ก.ส. หนองบัวลำภู 13. หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4