:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการฝึกอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐" สำหร
วัน เวลา ส่ง 13 ก.พ. 256114:14:40
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๑๗๗ ลว. ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๑
ถึง หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2