:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การอบรมโครงการอบรมสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาครัฐในการ
วัน เวลา ส่ง 13 ก.พ. 256114:41:58
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว1901 ลว 13 ก.พ. 2561
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ และองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1