:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงและสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2561
วัน เวลา ส่ง 13 ก.พ. 256115:08:34
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว 125
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3