:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์
วัน เวลา ส่ง 14 ก.พ. 256110:46:43
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/๐๑๘๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2