:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการอบรม
วัน เวลา ส่ง 14 ก.พ. 256113:42:36
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ นภ0014.3/ว1874 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 (มทบ.24) ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
4. ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย
5. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 (นพค.263) หน่วยบัญชาการทหารเคลื่อนที่ 23 สำนักงานหน่วยพัฒนาภาค 2 อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 24 อุดรธานี
9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
10 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
11. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และเขต 2
16. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
18. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
19. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
21. นายอำเภอทุกอำเภอ
22. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
23. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง
24. ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
26. ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู
27. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
28. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
29. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
30. ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี
31. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
32. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
33. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
34. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
35. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า อุดรธานี
36. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ภูเก้า-ภูพานคำ
37. หัวหน้าอุทยานบัวบาน
38. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี
39. หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นภ. 1 (หนองสวรรค์)
40. หัวหน้าศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
41. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3