:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือน ธ.ค. 2560
วัน เวลา ส่ง 22 ก.พ. 256115:03:20
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๒๒๖ ลว. ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๑
ถึง ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2