:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลังชุมชนคูณธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธ
วัน เวลา ส่ง 23 ก.พ. 256116:37:57
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ๐๐๓๑/๒๓๙๖
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายอำเภอทุกอำเภอ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน,และผู้อำนวยสถานศึกษาทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1