:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ข้อสรุปสาระสำคัญการซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงินการรับเงินและการนำส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทร
วัน เวลา ส่ง 26 ก.พ. 256110:18:48
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๒๔๑ ลว. ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑
ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1