:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจช
วัน เวลา ส่ง 28 ก.พ. 256115:37:42
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ 0009/ว 450
1. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2 พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2