:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงหอไตรกลางน้ำ วัดมหาชัย
วัน เวลา ส่ง 02 มี.ค. 256115:20:34
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/ว ๒๖๗๒
เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน,และผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1