:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งท
วัน เวลา ส่ง 05 มี.ค. 256111:53:11
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว2734
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน
2. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ฝ่ายทหาร)
3. ปลัดจังหวัด
4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
5. คลังจังหวัด
6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
7. เกษตรจังหวัด
8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
9. ผู้อำนวยการ กศน.
10. พัฒนาการจังหวัด
11. ท้องถิ่นจังหวัด
12. วัฒนธรรมจังหวัด
13. ผอ.ทสจ.นภ.
14. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
15. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
16. ปศุสัตว์จังหวัด
17. สหกรณ์จังหวัด
18. ประมงจังหวัด
19. ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด
20. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
21. อุตสาหกรรมจังหวัด
22. แรงงานจังหวัด
23. สถิติจังหวัด
24. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
25. ยุติธรรมจังหวัด
26. ประชาสัมพันธ์จังหวัด
27. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
28. พาณิชย์จังหวัด
29. ผอ.สำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัด
30. ศึกษาธิการจังหวัด
31. นายกอบจ.
32. นายกเทศมนตรีเมือง
33. ผอ.วิทยาลัยชุมชนจังหวัด
34. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคจังหวัด
35. ประธานหอการค้าจังหวัด
36. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
37. โทรศัพท์จังหวัด
38. ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
39. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู
40. วิทยากร กอ.รมน.จว.นภ.
41. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
42. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
43. ผบ.กกล.รส.จว.นภ.
วิทยากรระดับจังหวัด
1. นายประพันธ์ ทองพราว รองผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สนง.พช.
3. นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายประทีบ นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นางสาวปรีดา โนวฤทธิ์ รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1