:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop) แก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 07 มี.ค. 256111:43:40
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว2846
1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2) ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
6) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
7) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8) ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
10) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
11) ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
12) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
13) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
14) นายอำเภอสุวรรณคูหา
15) นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
16) ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู
17) หัวหน้าศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู
18) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
19) คณะทำงานจัดทำร่าง Model ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด “หนองบัวลำภู
เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4