:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 07 มี.ค. 256115:57:13
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ0017.3/ว2863
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู(นายโชติ เชื้อโชติ)
2.ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ท)
4.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
6.นายอำเภอทุกอำเภอ
7.สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
8.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
9.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
10.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
11.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
12.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
13.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
14.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
15.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
16.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
18.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
19.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
20.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
21.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
22.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
23.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1
24.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2
25.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19
26.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
27.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
28.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
29.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
30.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
31.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
32.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
33.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
34.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1