:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 08 มี.ค. 256114:15:07
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ ที่ นภ0032.002/2301
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,คลังจังหวัดหนองบัวลำภู,ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอทุกอำเภอ,เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู,วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2,ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู,พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู,ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู,ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู,แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4