:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญการประชุมติดตามการปฏิบัติตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี(พลอากาศเอก ป
วัน เวลา ส่ง 09 มี.ค. 256110:00:39
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว2948
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามบัญชีแนบ


๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน)
๒. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฯ
๕. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
๖. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. รอง ผอ.รมน.จังหวัด นภ.(ฝ่ายทหาร)
๘. ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ
๙. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. หัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ
๑๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๗. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
๑๙. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
๒๐. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
๒๑. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๒. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๓. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๔. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๕. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๖. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๗. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๘. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๙. หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ
๓๐. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
๓๑. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๒. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๓. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๔. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
๓๕. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
36.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
37.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
38.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
39.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 19
40.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
41.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2
42.ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลำภู
43.ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู
44.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
45.รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหนองบัวลำภู
46.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
47.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
48.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
49.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
50.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
51.ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฯ
52.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
53.ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
54.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
55.ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ
56.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯ
57.ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฯ
58.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
59.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
60.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดฯ
61.ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
62.ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
63.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
64.หน.อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
65.ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
66.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ
67.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคหนองบัวลำภู
68.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
69.โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู
70.ผอ.สตง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฯ
71.ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
72.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
73.ผู้อำนวยการ กกต. จังหวัดหนองบัวลำภู
74.นายอำเภอทุกอำเภอ
75.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
76.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
77.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
78.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
79ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
80ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู
81.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
82.หัวหน้าศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
83.ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 (ขอนแก่น)
84.ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนสำนักนายกรัฐมนตรี (4ท่าน)   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1